Услуги

T7 консулт” ЕООД е оправомощено да извършва консултантска дейност, притежава удостоверение №РК-0025/09.04.2013 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съгласно правилата на Международна федерация на инженерите консултанти /FIDIC/.

Извършва дейсности по:

 • Консултантски услуги по време на проектирането и оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите;

 • Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти;

 • Строителен надзор по време на строителството съобразно одобрените инвестиционни проекти и издаденото РС, изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

 • Изпълнение функциите на Инженер, съгласно договорните условия по FIDIC.

 • Изготвяне и окомплектоване на строителната документация, актове и протоколи по време на строителството.

 • Проверка и одобряване на сертификати за плащания, съгласно договорните условия по FIDIC.

architectural-drawing-detail-measurement-tools-construction-building-plans-calculator-pencil-spirit-level-tape-measure-39066831

 

С екип от специалисти Т7 консулт извършва:

 • Проверка и измерване на изпълнените СМР.

 • Контрол на графика и сроковете за изпълнение на СМР.

 • Проверка и заверка на актове и сертификати на Строителя за изпълнените СМР.

Untitledteh

Т7 Консулт“ ЕООД изготвя технически паспорти съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи, като извършва:

 • Архитектурно заснемане.

 • Конструктивно обследване с доклад за обследването.

 • Изготвяне на технически паспорти на нови и съществуващи сгради и съоръжения.

zx620y348_1892249

Т7 Консулт“ ЕООД е вписано с удостоверение №00274 в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за Енергийна ефективност /ЗЕЕ/, като извършва:

 • Оценка за съответсвие по енергийна ефективност на инвестиционните проекти.

 • Сертификати за проектни енергийни характеристики.

 • Обследване за енергийна ефективност на сгради и части от сгради в експлоатация.

 • Сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация.

 • Оценка на енергийните спестявания на сгради.

6a0147e3c68bef970b017ee4c603b8970d

Т7 Консулт“ ЕООД разполага с екип от специалисти – проектанти за изготвяне на:

 • Прединвестиционни проучвания.

 • Задания за проектиране.

 • Инвестиционни проекти в различни фази на проектирането.

 • Количествени сметки.

 • Съгласуване и заверка на инвестиционни проекти с институциите.

смяна-предназначение-750x396

Т7 Консулт” ЕООД притежава опит в:

 • Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП), план за регулация и застрояване (ПРЗ) за един или за група поземлени имоти.

 • Изготвяне на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

 • Промяна на предназначението на обекти в сгради със статут етажна собственост;

 • Промяна на предназначението на земеделска земя във връзка с конкретни инвестиционни намерения;

1

Т7 Консулт” ЕООД чрез екип от специалисти предоставя консултантски услуги в сферата на проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експлоатация

Извършване на консултации при:

 • Оценка на проектите в техническо и финансово отношение;

 • Съдействие и комуникация с контролните органи и институции.

 • Изготвяне на тръжни документи за избор на Проектант, Строител и Консултант.

 • Консултации по време на проектирането и строителството и въвеждане на строежите в експлоатация.