За нас

1Началото на дейността като Консултант е през 1999 г. с влизането в сила на Правилник за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството /ПОФЗЛУНСНПС/.Основна дейност – упражняване на строителен надзор и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите, инвеститорски контрол, техническа паспортизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл.44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, инвестиционно проектиране, промяна на статута на имоти и консултиране в областта на проектирането и строителството.

Удостоверения и сертификати:

  • Удостоверение №РК-0025/09.04.2013 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
  • Удостоверение №00274 за извършване обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл.44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
  • Удостоверение № 101-Т-208/16.12.2009 г., издадено от Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК, за пълноправно членство в асоциацията.
  • Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, издаден от ICR Bulgaria Ltd.
  • Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, издаден от ICR Bulgaria Ltd.
  • Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, издаден от ICR Bulgaria Ltd.
Т7 Консулт е участвал в изпълнението на проекти по програми:
sapard Програма „САПАРД“
16_logo_phare Програма „ФАР“
logo_ispa Програма „ИСПА“
OPE_logo_1 Оперативна програма „Околна среда“
dsdsdsdsd Оперативна програма „Регионално развитие“

OP.Transport Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

В дружеството работят архитекти, инженери, икономисти и юристи. В осъществяването на дейността си се базираме на големия ни опит и практика в строителния надзор, инвеститорски контрол, проектирането, строителството и супервизията на различни значими административни, обществени и производствени сгради и големи инфраструктурни проекти.

Дългогодишният опит на „Т7 Консулт” ЕООД, утвърдената организация на работа, доброто познаване на нормативната база в сферата на консултантската дейсност, проектирането и строителството, опита на фирмата при изпълнение на проекти финансирани по европейски програми и договорните условия на FIDIC, внедрената система за управление на качеството, както и добрата репутация на фирмата и нейните специалисти, са гарант за изпълнението на консултантските услуги в срок и съобразно високите професионални стандарти.